Sağlık Mazereti Tayini Dilekçesi Örneği İndir

Sağlık mazereti sebebiyle tayin, yaygın bir tayin çeşididir. Bir memur, kendisinin ya da kanunda belirtilen yakınlarının sağlık durumu nedeniyle tayin edilebilir. Peki sağlık mazereti tayini dilekçesi nasıl yazılır? Sağlık mazereti tayinin nasıl gerçekleştiğine ve dilekçenin nasıl yazıldığına dair bilgileri ve sağlık mazereti tayini dilekçesi örneğini, bu haberimizde bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı rutin olarak ocak ve temmuz dönemlerinde kurum içi, eylül döneminde ise kurumlar arası dönem tayinleri gerçekleştirir. Bu tayinler, “dönem tayinleri” olarak isimlendirilip her yıl gerçekleştirilir. “Mazeret tayinleri” olarak isimlendirilen, mazerete dayalı tayinlerin şartları, dönemsel tayinlerden farklıdır.

Tayinler; Sağlık Bakanlığı tarafından dönem tayinleri ve mazeret tayinleri olarak iki kategoride değerlendirilir. Bu kategoriler dışında atama ve tayinler; “ilk defa atama” ve “diğer atamalar” isimleri altında kategorilere ayrılır.

Sağlık Mazereti Tayini Dilekçesi Örneği İndir

Mazeret tayinleri, üç alt kategoriden oluşur:

 • Eş durumu
 • Sağlık durumu
 • Öğrenim durumu

Sağlık durumu, “mazeret tayini” kategorisinde değerlendirilen, önemli ve geçerli bir tayin çeşididir.

Sağlık Mazereti Tayini Nedir?

Sağlık durumu tayini ya da bilinen adıyla sağlık mazereti tayini, kişinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlike altında olduğunun kanıtlanması durumunda gerçekleştirilebilir.

Kişi, kendisi dışında; kanunen bakmakla yükümlü olduğu şu aile fertlerinin sağlık durumu nedeniyle de sağlık mazereti tayini talep edebilir:

 • Çocuk
 • Anne
 • Baba

saglik mazereti dilekcesi

Hangi Durumda Sağlık Mazereti Tayini Yapılabilir?

Sağlık durumu tayini için en önemli şart, kişinin ya da bakmakla yükümlü olduğu aile ferdinin sağlık durumunun, bulundukları yerde tehlike altında olmasıdır. Eğer kişi, görev yerinin değişmemesi durumunda sağlık tehlikesinin süreceğini kanıtlayabiliyorsa sağlık mazereti tayini talep edebilir.

Sağlık durumu mazereti tayini için kişinin, tam teşekküllü bir hastaneden, sağlık kurulu raporu alması gerekir. Tayin; kişinin ya da sağlık sorunu nedeniyle yer değiştirme ihtiyacı bulunan kişinin, sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına yapılır. Eğer kişinin ya da aile ferdinin sağlık sorunu, başka bir şehirde; altı aydan kısa süreli bir tedavi gerektiriyorsa tayin yerine geçici görevlendirme yapılabilir.

Sağlık Mazereti Tayini Nasıl Gerçekleşir?

Sağlık mazereti tayini, döneme bakılmaksızın gerçekleştirilir. Yani sağlık mazereti tayini başvurusu için belirli bir dönem söz konusu değildir. Şartları taşıyan kişiler, her zaman sağlık mazereti tayini başvurusu yapabilir.

Başvuru, dilekçe yoluyla gerçekleştirilir. İl sağlık müdürlüklerindeki sağlık kurulları, her 2 ayda bir kez toplanarak sağlık mazereti tayini dilekçelerini karara bağlar.

Sağlık Mazereti Tayini Dilekçesi Hangi Bölümleri İçermeli?

Sağlık mazereti tayini dilekçesi, diğer dilekçelere kıyasla çok daha dikkatli şekilde hazırlanması gereken bir dilekçe türüdür. Bu dilekçe, diğer dilekçelerden daha uzun ve karmaşık olabilir. Bu nedenle dilekçe, sade ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

Dilekçe, şu bölümleri içermelidir:

 1. Dilekçe; dilekçeyi veren kişinin sicil numarasını ve unvanını içermelidir.
 2. Dilekçede, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 13. maddesi (“Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği”) eksiksiz olarak aktarılmalıdır.
 3. Dilekçede; kimin sağlık sorunu nedeniyle tayin istendiği, sağlık sorununun ne olduğu ve hangi tarihte, hangi hastaneden rapor alındığı açıkça yazılmalıdır. (Rapor, dilekçeyle birlikte sunulmalı ve dilekçenin sonundaki “EK” bölümüne eklenmelidir)
 4. Atamanın hangi ile ve ilçeye yapılmasının istendiği, açık şekilde belirtilmelidir.
 5. Dilekçenin sonuna, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmeliğin, “Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” bölümü eklenmeli ve talebin bu bölüme istinaden iletildiğine yer verilerek kapanış cümlesiyle (“Gereğinin yapılmasını arz ederim.”) dilekçe sonlandırılmalıdır.
 6. Dilekçe hazırlanırken genel olarak dilekçe yazım kurallarına riayet edilmelidir. Dilekçede ad, soyad, imza, adres, telefon, T.C. ve EK bilgileri; doğru bölümlere yazılmış olmalıdır. Dilekçedeki bilgiler, birkaç defa kontrol edilerek dilekçenin, yanlış bir bilgi vermediği teyit edilmelidir.

Değerlendirmenin doğru şekilde yapılabilmesi için kişinin; sağlık raporunu geçerli bir kurumdan (tam teşekküllü bir hastaneden) temin etmiş olması ve dilekçeyi, doğru ifadelerle yazmış olması gerekir.

Dilekçenin doğru şekilde hazırlanabilmesi adına Sağlık Ağı tarafından Word formatında sunulan dilekçe taslağı kullanılabilir. Bu taslakta düzenleme yapılarak sadece ilgili bölümlere kişisel bilgilerin yazılması yeterlidir.

Sağlık Mazereti Tayini Dilekçesine Dair Güncel Bilgiler

Devlet kurumlarında tayinlerin çerçevesini belirleyen yönetmelik, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliktir. Bu yönetmelikte son yıllarda çok defa değişikliğin yapılması, soru işaretlerini arttırabilmektedir.

Yönetmelikteki en önemli değişiklik, 16 Ağustos 2014 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre memurun, sağlık durumunu “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu” ile kanıtlaması gerekmekteydi.

Ancak “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden” ibaresi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/10/2015 tarihli kararıyla (YD İtiraz No: 2015/946 sayılı ve 2015/963  Kararı) geçerliliğini yitirmiştir. Bu tarihten itibaren, 29090 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik, “eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu” ifadesi içermez.

Hangi Raporlar Sağlık Mazereti Tayini İçin Geçerlidir?

Peki güncel olarak hangi kurumlardan alınan sağlık raporları, sağlık mazereti tayini için geçerli oluyor?

Yukarıda bahsettiğimiz Danıştay kararının ardından artık raporun, eğitim ve araştırma hastanesi ya da üniversite hastanesinden alınması gerekmiyor. Ancak herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan raporlar da kabul edilmiyor.

Güncel uygulamaya göre, sadece tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporları, sağlık mazereti tayini için kabul ediliyor.

Bu uygulamanın dayanağı ise Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19. maddesinin 2. fıkrasında geçen, “… komisyon, gerekli durumlarda sağlık raporlarının, başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.” ifadesidir.

Buna göre, söz konusu bu ifadeyi dayanak gösteren sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, sağlık mazereti tayini için sunulan herhangi bir sağlık raporunu kabul etmeyebilir ve raporun, başka kuruluşlar tarafından da doğrulanmasını isteyebilir.