Alt Bölge Tayini Dilekçesi Örneği İndir

Alt bölge tayini, Sağlık Bakanlığı personeli için en önemli tayin çeşitlerinden bir tanesidir. Personel dağıtım cetvelinin uygunluğu dikkate alınarak gerçekleştirilen bu tür atamalara, alt bölge tayini dilekçesiyle başvurulur. Alt bölge tayini dilekçesi örnek teşkil etmesi açısından, bu haberimizin ekinde bulunabilir.

Peki alt bölge tayini dilekçesi hangi şartlarda ve nasıl doldurulur? Alt bölge tayini ile yer değiştirmek isteyen personel, dilekçeyi kime hitaben yazar ve kime sunar? Alt bölge tayini dilekçe örneğini ve bu dilekçenin doldurulmasıyla ilgili ihtiyaç duyduğunuz bütün bilgileri, haberimizde bulabilirsiniz.

Alt Bölge Tayini Dilekçesi Örneği İndir

Alt Bölge Tayini Nedir?

Hatırlatmak gerekirse alt bölge tayini, personel dağıtım cetvelinin (PDC) uygunluğuna göre gerçekleştirilen tayindir. Bu tür tayinler, 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 26. maddesine göre yapılır.

Bir personel, yönetmelikte geçen şartları taşıyorsa ve personel dağıtım cetveli uygunsa alt bölge tayini yapabilir. Alt bölge tayini; il merkezlerinden ilçe ve köylere doğru, ilçe merkezlerinden ise sadece belde ve köylere doğru yapılır. Alt bölgelerden A, B, C bölgelerine tayin gerçekleştirilemez.

Alt bölge tayini konusunda kapsamlı bilgi almak için “Alt Bölge Tayini 2022 Sağlık Bakanlığı Alt Bölge Tayini Nasıl Yapılır?” başlıklı haberimizi okuyabilirsiniz.

Alt Bölge Tayini Nasıl Yapılır?

Kısaca hatırlatmak gerekirse alt bölge tayini başvurusu, dilekçe ve talep formu yoluyla yapılır. Bu nedenle doğru hazırlanmış bir dilekçeyle başvuru yapmak, başvurunun akıbeti açısından önemlidir.

Dilekçeyi doğru şekilde hazırlamak, doldurmak ve ilgili kuruma sunarak alt bölge tayini başvurusunu tamamlayabilmek için daha önce yazılmış, örnek dilekçelerden yararlanılabilir. Bu haberimizin ekinde sunduğumuz örnek alt bölge tayini dilekçesi, Word formatındadır ve kişiye özel olarak düzenlenip yazdırılabilir. Yazdırılan form, imzalanarak çalışılan kuruma sunulabilir.

Tayin dönemleri; her yıl mayıs, eylül ve aralık aylarıdır. Personel, tayinin gerçekleşeceği aydan bir önceki ayda, müracaatını gerçekleştirmelidir. Örneğin, mayıs atamasında tayininin gerçekleşmesini isteyen personel, nisan ayında başvurusunu yapabilir.

Atama ve Nakil Talep Formu Nedir?

Atama ve nakil talep formu, tayin talebinde bulunan kişinin doldurması gereken bir formdur. Kişinin şahsi bilgilerine ve memuriyette geçen hizmetlerine dair bilgiler içeren bu form, doğru bilgilerle doldurularak alt bölge tayini dilekçesine eklenmelidir.

Tek sayfadan oluşan formda personelden; kişisel bilgiler, memuriyetiyle ilgili bilgiler, halen çalışmakta olduğu kurumla ilgili bilgiler ve naklen atanmak istediği yerle ilgili bilgiler yer alır.

Kişinin memuriyette geçen hizmetleri; unvan, görev yeri, göreve başlangıç tarihi ve görevden ayrılış tarihi olarak ayrı ayrı listeye eklenir. “Naklen atanmak istediği yer” bölümüne, atanmak istenilen yerler, sırasıyla yazılır.

Tarih, ad, soyad ve imzanın eklenmesiyle tamamlanan form, alt bölge tayini dilekçesine eklenmeden önce, kurum amirinin imzasıyla tasdik edilmelidir. Kurum amiri tarafından tasdik edilen ve imzalanan form, alt bölge tayini başvurusu için kullanılabilir.

Alt Bölge Tayini Dilekçesi Hangi Bilgileri İçermeli?

Alt bölge tayini sözleşmesi, personelin görev aldığı başhekimliğe/müdürlüğe hitaben yazılmalıdır. Dilekçede; şu bölümler yer almalıdır:

  1. Başvurulan makamın adı: Dilekçe mutlaka sunulacağı kuruma yönelik bir hitap ile başlamalıdır. Makamın adı, büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer gerekiyorsa bir alt satıra, kurumun adresi eklenebilir. Adres kısmında yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük, kalan harfleri küçük olmalıdır.

Örneğin, “… BAŞHEKİMLİĞİNE/MÜDÜRLÜĞÜNE”

  1. Dilekçe metni (durum aktarımı): Dilekçe metni, dilekçenin en temel bölümüdür. Bu bölümde talep, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir. Alt bölge tayini dilekçesinde personel, bu bölümde öncelikle çalışma durumunu ifade etmelidir.

Örneğin, “Başhekimliğinizde … sicil numarasıyla sözleşmeli statüde görev yapmaktayım.” cümlesi, çalışan kişinin işiyle alakalı durumunu açık bir şekilde ifade eder. Daha sonra, talep kısmına geçilir.

  1. Dilekçe metni (talep aktarımı): Bu aktarım dilekçe metninde, durum aktarımından sonra sağlanır. Personelin talebi, açık ve anlaşılır şekilde bu bölümde aktarılmalıdır. Bu bölümde talebin hangi bölge hizmet grupları listesine binaen yapıldığına, personelin hangi bölge, grup ve şehrinden; hangi bölge, grup ve şehrine tayin olmak istediğine, hangi yasal dayanağına göre tayin talep ettiğine yer verilir. Cümlenin en sonunda, tayin talebi, “alt bölge tayini istiyorum.” şeklinde açıkça ifade edilir.
  2. Dilekçe metni (arz etme ve tarih): Dilekçe metninin son satırında, “Gereğini arz ederim.” ifadesine ve aynı satırda (bir boşluk bıraktıktan sonra) tarih bilgisine yer verilir. Dilekçe, mutlaka tarih bilgisi içermelidir ve dilekçedeki tarih, güncel olmalıdır. Tarih, yazıyla ya da sadece rakamla yazılabilir. Rakamların arasına, eğik çizgi (/) ya da nokta (.) konulabilir.
  3. Ad, soyad ve imza: Dilekçe metni bittikten sonra dilekçenin sağ altına; dilekçeyi veren personelin adı ve soyadı eklenir. Unvan ve ad, sadece baş harfi büyük; soyad ise bütün harfleri büyük olacak şekilde yazılır.
  4. İmza: Personelin imzası, adının ve soyadının üzerindeki boşluğa eklenmelidir.
  5. Adres: Dilekçeye verilen cevabın, dilekçeyi yazan kişiye ulaştırılabilmesi gerekir. Bu nedenle dilekçedeki ad ve soyad kısımlarının altındaki satıra, satır başından itibaren adres bilgisi eklenmelidir.
  6. Telefon: Adres satırının bir alt satırına, satır başından itibaren telefon numarası eklenmelidir.
  7. T.C.: Teleon satırının bir alt satırına, T.C. bilgisi eklenmelidir. Her dilekçeye T.C. eklenmez ancak bu bilginin, alt bölge tayini dilekçelerine eklenmesi gerekir.
  8. EK: T.C. bilgisinin yer aldığı satırdan sonra bir satır boşluk bırakılır ve sonraki satıra, “Ek:” ibaresi eklenir. Bu ibareden sonra, bir satır daha aşağı geçilir ve “1-Atama ve Nakil Talep Formu (… sayfa)” şeklinde, talep formunun bilgisi dilekçeye eklenir. Ayrıca dilekçeye eklenen başka ekler varsa bu bölümde belirtilir.