Personel Alımları

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere;

Aşağıda sözleşmeli pozisyonu, adedi, KPSS türü ve puanı, teşkilatı/görev yeri ve öğrenim durumu belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere 1 (bir) programcı, 1 (bir) gemiadamı (kaptan olarak görev yapacaktır), olmak üzere toplam 2 personel alınacaktır. Gemiadamı unvanı için KPSS şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. GENEL ŞARTLAR
  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik Araştırması ve Arşiv Soruşturması sonucunun olumlu olması,
 • Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, arşiv soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve sağlık raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

türkiye hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

 1. ÖZEL ŞARTLAR

PROGRAMCI (1 Adet):

 • Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde Mühendis veya Programcı olarak geçtiği SGK dökümü ile belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)
 • Microsoft Visual Studio uygulama geliştirme ortamında Net (MVVM,MVC), MSSQL, Web servis (REST, SOAP) ile en az 5 yıl boyunca proje geliştirdiğine dair belge sunmak, (Proje detayları mülakat aşamasında )
 • Çok katmanlı mimari konusu hakkında tecrübeli olmak,
 • Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
 • Büyük sistemlerde MSSQL veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında bilgi sahibi olmak,
 • Team Foundation Server konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemi hakkında tecrübe sahibi olmak,
 • Visual Studio Reporting Service üzerinde raporlama deneyimine sahip olmak,
 • MS İşletim Sistemleri ve servisleri ile etki alanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Proje Geliştirme ve Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
 • Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları yazılım içerisinde doğru biçimde kullanabilmek,
 • Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (C) düzeyinde

puan almış olmak, ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (C) düzeyine eşdeğer ÖSYM yönetim kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Yabancı dil sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir.

GEMİADAMI (1 Adet):

 • En az herhangi bir ortaöğretim mezunu olmak
 • Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Sınırlı Vardiya Zabiti ya da Sınırlı Kaptan ehliyetine sahip olmak,
 • Süresi dolmamış Gemiadamı Sağlık Raporuna sahip olmak,
 • Mesleği ile ilgili en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 • BAŞVURU VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
 • Başvurular, 21 Kasım 2022 tarihinden başlayarak 2 Aralık 2022 tarihi saat 59’a kadar e-Devlet üzerinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 • Gemiadamı ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış Sınırlı Vardiya Zabiti ya da Sınırlı Kaptan ehliyeti belgesi,
 • Gemiadamı ilanı için e-Devletten alınan karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi veya daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi, (Yapılan işin unvanını ve süresini )
 • Gemiadamı sağlık raporu belgesi,
 • Programcı ilanı için e-Devletten alınan karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi veya daha önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi, (Yapılan işin unvanını ve süresini )
 • Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi, (e-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir)
 • Yurtdışındaki üniversitelerin “genel şartlar altında yer alan bölümlere denk bölümlerinden” mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

A- PROGRAMCI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 (on) aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu

adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

***Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.hssgm.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

B- GEMİADAMI

Bu pozisyon için birden fazla başvuru olması halinde sözlü sınav yapılacak olup, tüm adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

***Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.hssgm.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE ZAMANI

Tarih ve saat : 12/12/2022 – 10:00

Yer                : Genel Müdürlük Ana Hizmet Binası

Adres             : Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sok. No: 21 34425 Karaköy

Beyoğlu/İSTANBUL

SINAVI DEĞERLENDİRME VE SONUCU İLAN ETME

 1. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
 2. Programcı pozisyonu için; KPSS puanı + yabancı dil puanı + sözlü sınav başarı puanı toplamının aritmetik ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaylar sınavı kazanmış kabul
 3. Gemiadamı pozisyonu için; birden fazla başvuru olması halinde sözlü sınav yapılacak olup; sözlü sınavda en yüksek puan alan sınavı kazanmış kabul edilecektir.
 4. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere yedek adaylar Atanmaya hak kazanan adayın sonucun ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Genel Müdürlüğümüze kargo, posta vb. veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecekler ve yedeklerden alım yapılacaktır. Yedeklerinde başvuru süresi 15 gündür. Bu ilan da tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Sonuçlar ve istenilecek belgeler https://whssgm.gov.tr/ ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Bu ilan ile www.hssgm.gov.tr adresinde yayımlanacak ilan, sınav sonuçları ve alım ile ilgili tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Adayların başvurucu sürecini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) ve Genel Müdürlüğümüz web sayfası https://www.hssgm.gov.tr/ üzerinden takip etmeler gerekmektedir, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre kanuni işlem yapılacaktır.

Sözleşme düzenlendikten sonra aranan şartları taşımadığı anlaşılanların sözleşmesi

feshedilecektir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri çerçevesinde istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlandığından ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak başvuruda bulunmaları önem arz etmektedir.

VI- İRTİBAT ADRESİ VE TELEFONLARI:

1-Adres      : Kemankeş Caddesi Karamustafa Paşa Sokak No: 21 Karaköy Beyoğlu/ İSTANBUL

2-Telefon : 0 212 293 36 74 (8 Hat) Dahili (320-333-371-367-222)

İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu