Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 16 Mart tarihli yayımlanan son yazısında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından birçok branşta personel alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ARANAN ŞARTLAR

 1. Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
 3. Bu Kanun’un maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.
 4. Kamu haklarından mahrum
 5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş
 7. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli
 8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu
 • Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış
 1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak
 2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;
  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un maddesindeki şartları taşımak.
  • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli
  • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu
 • Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
 • Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu
 • 01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 01.01.1988 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
 • Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 cm’den kısa
 • Adayların boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla veya 15’ten az olan adaylar boy kilo şartını taşımadıklarından başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Örnek: 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekir)
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip
 1. Destek Personeli kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;
  • Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas
  • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak
  • Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle
  • Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.
  • Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile
  • Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını
  • Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu
  • Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu
  • Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
  • Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
  • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi
  • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
  • Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 4. Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) P94, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P93 lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P3 puanı esas alınacaktır
 5. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
 6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına
 7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 3 (Üç) ay içinde

sağlık bilimleri üniversitesi sağlık personeli alımı yapacak sağlık bilimleri üniversitesi sağlık personeli alımı yapacak

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
 2. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde veya eğitim öğretimin verildiği farklı birim veya kurum içi görevlendirme yapma hakkına
 3. Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden önce sahip olması Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (Düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvuru yapmak isteyen adayların; http://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup istenilen belgeler ile ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gün bitimine kadar https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine online olarak başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular online alınacak olup posta, faks veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır.

Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
 • Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İSTENİLEN BELGELER:

 1. Başvuru Talep Formu (https://sozlesmeli.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
 2. 2022 KPSS (B) Sınav Sonuç (ais.osym.gov.tr adresinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)
 3. C Kimlik Kartı Fotokopisi
 4. İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul )
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi sisteme yüklenecek ise diplomanın aslı ya da noter onaylı diploma fotokopisi olması )
 6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul )
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul )
 8. SGK uzun vade hizmet dökümü. (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul )
 9. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul )
 10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı.
 11. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan )
 13. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan )
 14. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu. (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 15. İlanda belirtilen kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu (Başvuru sırasında istenmeyecek olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
 16. Başvuruda istenilen https://sozlesmeli.sbu.edu.tr adresine yüklenen belgeler mutlaka tarafımızdan asılları ile kontrol edilecektir. Belgelerin asıllarının ıslak imzalı ve soğuk mühürlü olması, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

 1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil adaylar ile 3 (Üç) katı kadar yedek aday listesi, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan
 2. Atanmaya hak kazanan adaylardan, atanmak için başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilen veya hakkından feragat eden adayların kadroları yerine yedek adaylardan KPSS 2022 (B) grubu başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 3. Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda “Feragat Dilekçesi” doldurması
 4. KPSS’de puanına göre yapılan sıralamada yüksek puanlı olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Eksik veya yanlış beyanda bulunan veya yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir ücret ödenmiş ise bu ödenen tutar yasal faizi ile tazmin edilecektir.
 6. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapacak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir