Bursa Uludağ Üniversitesi Çok Sayıda Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Çok Sayıda Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 27 Mart tarihli son sayısında Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 190 (yüz doksan) adet sözleşmeli personel yerleştirilmesi yapılacaktır.”

 

bursa uludağ üniversitesi çok sayıda sağlık personeli alımı yapacak

bursa uludağ üniversitesi çok sayıda sağlık personeli alımı yapacak

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak. 7- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
 • Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
 • Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1- Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi (http//personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır.

 1. Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri
 2. “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan başvurular kabul
 • Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması
 • Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru süresi içerisinde sisteme eksiksiz yüklendikten sonra başvuru işleminin tamamlanması gerekmektedir. İlanın yayım tarihinden sonra alınan ve e-devlete yüklenen sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvurularda kabul edilmeyecektir.
 • Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.
 1. Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal
 2. Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.
 3. Başvuru işlemlerinin tamamlanması akabinde adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 • Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan aday tercih
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
 • Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.
 • Atanmaya hak kazanan yedek adayların asıl adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri
 • Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bursa Uludağ Üniversitesi Çok Sayıda Sağlık Personeli Alımı Yapacak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir