Personel Alımları

Şırnak Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

“Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.”

NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

şırnak üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak

ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
6- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş olmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Tüm unvanlar için 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve fiziki engeli bulunmamak, (Atama yapıldıktan sonra sağlık kuruluşundan alınacak heyet raporu ile bu durumu belgelendirmek.)
8- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
9- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
10- Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
11- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,
12- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
13- Temizlik Görevlisi olarak çalışacaklar için aşağıda belirtilen Temizlik Görevlisi İş Tanımında belirtilen hususlara uygun çalışma yapmak,
14- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
15- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu (www.sirnak.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
5- Sicil Kaydı belgesi
6- Fotoğraf (1 adet)
7- Askerlik Durum Belgesi

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru Başlama Tarihi: 13.12.2021
Başvuru Bitiş Tarihi: 27.12.2021 (Saat 17.00 mesai bitimine kadar)
1- Başvuru tarihleri içinde www.sirnak.edu.tr internet sitesinde duyurular bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İnternet, faks, e-posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan
başvurular ve eksik belge verenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
3- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

SONUÇLARIN İLANI

1- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecektir. KPSS puanı aynı olan adayların olması durumunda diploma (mezuniyet) puanına göre değerlendirme yapılacaktır.
3- Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde web sayfamızdan duyurulacaktır.
4- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5- Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz www.sirnak.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.
6- Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır.
7- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybedecektir. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
9- Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde postaya verilmeyen veya şahsen teslim edilmeyen itirazlar ile dilekçesinde; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanların itirazları ve e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10- Yerleşmeye hak kazanan adaylarla güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
11- Web sitemizden yapılan ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

İlan Linkine sirnak.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu