Personel Alımları

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çeşitli Branşlarda Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 01 Şubat 2024 Tarihli ve 32447 Sayılı Resmî Gazete’de Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi;

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

“Necmettin Erbakan Üniversitesi Konya Merkez ve İlçelerdeki Birimlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmayacaktır.

 

İlan Yayım Tarihi : 1 Şubat 2024
Başvuru Başlangıç Tarihi : 1 Şubat 2024
Son Başvuru Tarihi : 16 Şubat 2024
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 8 Mart 2024
Kesin Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22 Mart 2024
Başvuruların Yapılacağı İnternet Sitesi : https://basvuru.erbakan.edu.tr/
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.erbakan.edu.tr/
Üniversite başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

necmettin erbakan üniversitesi çeşitli branşlarda sözleşmeli sağlık personeli alacak

necmettin erbakan üniversitesi çeşitli branşlarda sözleşmeli sağlık personeli alacak

necmettin erbakan üniversitesi çeşitli branşlarda sözleşmeli sağlık personeli alacak

necmettin erbakan üniversitesi çeşitli branşlarda sözleşmeli sağlık personeli alacak

necmettin erbakan üniversitesi çeşitli branşlarda sözleşmeli sağlık personeli alacak

necmettin erbakan üniversitesi çeşitli branşlarda sözleşmeli sağlık personeli alacak

 

I.GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
6) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS
(B) grubu KPSSP93, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)
II.ÖZEL ŞARTLAR
1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak.
III. BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
Başvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (Önlü Arkalı)
2) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik)
3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Önlü Arkalı veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış olması gerekir.)
4) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Diploma/Sağlık Kurulu Raporu vd.)
5) 2022 yılı KPSS sonuç belgesi (Atama evraklarını teslim ederken verilecektir.)

6) Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belge) / Terhis belgesi
7) Adli sicil kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge)
8) H-302 Destek Personeli (Aşçı) ve H-324 Koruma ve Güvelik Görevlisi pozisyonları için en az 3 (üç) hekim onaylı Sağlık Kurulu Raporu, atanmaya hak kazanılması halinde evrakların teslimi sırasında talep edilecektir.
9) Sağlık raporu istenilen pozisyonlar için tek hekim sağlık raporu, atanmaya hak kazanılması halinde evrakların teslimi sırasında talep edilecektir. Adayların, https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden online olarak eksiksiz yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla başvuru durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.) İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm kampüslere (Ereğli ve Seydişehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir. Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar. Özel şartlarda istenilen sertifika, belge ve hizmet sürelerinin ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten önce sağlıyor olması gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan belge ve sertifikalar DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
* R-306 Tekniker (Ziraat) Ereğli Ziraat Fakültesinde görevlendirilecektir.
** H-302 Destek Personeli (Aşçı) pozisyonuna başvuran adayların meslek liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı mezunlarından olması halinde kamu kurumlarından onaylı servis elemanı veya garsonluk vb. sertifikası yerine diploma sunmaları yeterlidir.
*** H-306 Eczacı pozisyonu için “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı Cetvelde Sınav Şartı Aranmaksızın Hizmete Alınacak Sözleşmeli Personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır.) diploma puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihine göre yaşça büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
**** H-320 Destek Personeli (Erkek) pozisyonuna başvuran adayların meslek liselerinin Servis (Garson) alanı mezunlarından olması halinde kamu kurumlarından onaylı servis elemanı veya garsonluk vb. sertifikası yerine diploma sunmaları yeterlidir.
***** H-322 Sağlık Teknikeri (Veteriner Sağlık) Veteriner Fakültesinde (Ereğli) görevlendirilecektir.
IV.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. Başvurusu
kabul edilenler arşiv araştırması sonucunda göreve başlayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
KPSS sonucu yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların başvuru yaparken aranan nitelikleri taşıyor olmalarına dikkat etmeleri önemlidir. Adayların aranan nitelikleri taşıdığından emin olarak başvuru yapması gereklidir. Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Göreve başlamaları yapılmış ise Üniversitemiz sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru aşamasında teknik sorunlar için talep.erbakan.edu.tr adresinden iletişime geçilecektir. Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında iptal, değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözleşmeli pozisyona yerleşmeye hak kazanan ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adaylardan ASIL olarak atanmaya hak hazan adaylara 15 (on beş) gün, asıl adayların göreve başlamaması halinde sıra ile yerine çağrılacak YEDEK adaylara 10 (on) gün göreve başlaması için süre verilecektir. (Süresi içerisinde göreve başlamayan adaylar hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.)”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu