Personel Alımları

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 25 Nisan tarihli son sayısında Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddesinin B fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 70 (yetmiş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
 • Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli
 • 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
 • Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre

kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

 • Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda
 • Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına

akdeniz üniversitesi sağlık personeli alımı yapacak akdeniz üniversitesi sağlık personeli alımı yapacak

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • Başvurular şahsen yapılacaktır.
 • İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte;
  1. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
  2. Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri
  3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri
 • Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahibine
 • Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

C- İSTENİLEN BELGELER

 1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin )
 2. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkotlu çıktı)
 3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkotlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
 4. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkotlu çıktı)
 5. Fotoğraf (1 Adet)
 6. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren (e-Devlet barkotlu çıktı)
 7. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.
 8. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için görev

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 • Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlaması için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih
 • Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
 • Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine
 • Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
 • Asıl veya yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu