Sağlık Bakanlığı Haberleri

2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sonucuna Göre Şef Unvanında Ek Yerleştirme Başvuruları Başladı

Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personel için Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde öngörülen hükümler ve 26/06/2020 tarihli ve 84873901/774.05/263 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol neticesinde 04 Ekim 2020 ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde görevde yükselme sınavı yapılmıştır. Görevde Yükselme Sınavı başarı sıralaması 10 Haziran 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi doğrultusunda belirlenerek Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilmiştir.

2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme ilan metni ve takvim çerçevesinde; görevde yükselme sınavında başarılı olan asıl adaylar arasından tercihte bulunanlardan başarı sıralamasına göre yerleştirme işlemleri noter huzurunda 30/06/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme işlemi sonucunda boş kalan, yasal süresi içinde atandığı kadroda görevine başlamayanlar ile atandığı yeni unvanda görevine başlayıp da emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı
kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara ilgili mevzuat gereği Şef unvanında yedek adaylar arasından başarı sırasına göre isimleri ilan edilen personelin ekte belirlenen münhal kadrolar için tercihlerinin alınarak başarı sıralamasına göre yerleştirme işlemleri ekteki takvim çerçevesinde noter huzurunda yapılacaktır.

1) Başvurular kura takviminde belirtilen tarihler arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacaktır.

2) Başvurular, 06 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayıp 09 Aralık 2021 Perşembe günü saat 18:00’de sona erecektir.

3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir

5) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

6) Başvuru yapacak olan adaylar sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen münhal yerlere en fazla on (10) adet tercihte bulunulabilecek olup tercihleri doğrultusunda başarı sıralaması esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

7) İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

8) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir.

9) Adayların yerleştirme işlemleri 10 Aralık 2021 Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacaktır.
10) Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının yapılması, mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği
yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklı kalacaktır.

11) Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62. ve 63. maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.

12) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15. maddesinin 4. fıkrasında yer alan:

“Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi
içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı
sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı
unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü
maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre
atama yapılır.” hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

13) Görevde yükselme sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

14) Personelin, görevde yükselme sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atama yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.

Münhal kadrolar: munhal-kadrolarxlsx

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat