Personel Alımları

Uşak Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Uşak Üniversitesine bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

 • Kamu haklarından mahrum
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya  yaşlılık  aylığı almıyor olmak.
 • İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
 • Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
 • Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli (Tüm unvanlar için geçerli)
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

 • Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 08.2022 – 15.08.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
 • Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
 • Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 • İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
 • Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri
 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

uşak üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı uşak üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 • Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.
 • Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
 • Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
 • Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını
 • Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih
 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

IV- İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: [email protected]

V- DİĞER HUSUSLAR:

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat