Personel Alımları

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alınacaktır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar  Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 17 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

(*) Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir.

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

A-GENEL ŞARTLAR:

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
 4. Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş
 5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 1. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda

B-ÖZEL ŞARTLAR

 1. DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) İÇİN ARANAN ŞARTLAR(1)
 • Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) ve dışında vardiyalı/nöbet usulü sistemde şoför olarak çalışmaya ve sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak) Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)
 1. DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) İÇİN ARANAN ŞARTLAR(2)

 • Hijyen belgesine sahip olmak
 • Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış
 • Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekânda vardiyalı/nöbet usulü sistemde, temizlik hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak) Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

tokat gaziosmanpaşa üniversitesi sağlık personeli alım i̇lanı tokat gaziosmanpaşa üniversitesi sağlık personeli alım i̇lanı

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

 1. Müracaat edecekler ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadan oluşacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Son başvuru tarihi itibari ile kurum kayıtlarına girmeyen evraklar dikkate  alınmayacaktır.
 2. Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru Birden fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
 4. Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar gop.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
 5. Başvuruda İstenilen Belgeler:
  1. Kimlik Kartı Sureti
  2. Diploma (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
  3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 • Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
 • Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
 • Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.)
  1. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
  2. Deneyim/Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
  3. Deneyim istenen Unvanlar İçin SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)
 1. Şoförler İçin Ehliyet, Psikoteknik ve Src Belgesinin (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya Noter Onaylı Fotokopisi)
 2. Askerlik, Sağlık, Çalışma ve Adli Sicil Durum Beyanı
 3. Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Formu
 4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri http://www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl diğer başvuranlar yedek olarak belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi http://www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

Bilgi İçin Personel Daire Başkanlığı

Tel : (356) 2521616-(1167)-(1178)-(1179)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat