Personel Alımları

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımladı

Mersin Üniversitesi tarafından 20 Şubat 2024 Tarihli ve 32466 Sayılı Resmî Gazete’de Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı Yayımlandı. Yayımlanan ilan metninde şu ifadelere yer verildi;

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

mersin üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı yayımladı

mersin üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı yayımladı

mersin üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı yayımladı

mersin üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı yayımladı

mersin üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı yayımladı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Genel Şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 – 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.
5. 18 yaşını doldurmuş olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler)
Özel Şartlar:
1-Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
2-2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4-Nöbet (vardiya) usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
BAŞVURU ŞEKLİ:
– Adayların öncelikle istenen belgeler kısmında yer alan 1 (bir) numaralı online başvuru yapmaları zorunludur. Online başvurusunu tamamlayan adaylar asıl başvurularını ilan bitim tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları iptal edilecektir.
– Adayların KPSS puan türü ve yılı uygun olmaması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.
– Alanında tecrübe istenen pozisyonlar için tecrübenin bulunup bulunmadığı SGK Hizmet Dökümü Belgesindeki Meslek Koduna göre belirlenecektir. Tecrübe ilgili alanda istenmeyen pozisyonlar için aranan tecrübe kadar SGK Hizmet Dökümünde prim/kesenek yatırılıp yatırılmadığına bakılacaktır. SGK Hizmet Döküm Belgesinin https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden (e-Devlet) alınan doğrulama kodlu/barkodlu belge olması gerekmektedir. İlave belge istenen pozisyonlar için adayların istenilen belgeleri şahsen müracaat esnasında ıslak imzalı olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenilen Belgeler:
1-Online Başvuru (Sadece Doldurulacak ve Online Gönderilecektir) (Online Başvuru http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.) (Sadece online başvuru yapılması yeterli değildir. Başvuru evraklarının asıllarının teslim edilmemesi durumunda sadece online olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)

2-Başvuru Formu (Lütfen Bilgisayar Ortamında İndirip Doldurunuz) (Başvuru Formu http://pdb.mersin.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)
3-2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodunu içerecek şekilde olmalıdır.)
4-Diploma Fotokopisi (İlk başvuru aşamasında mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet çıktısı kabul edilebilir. Atanmaya hak kazanılması durumunda doğrulama kodu ile doğrulanabilenler için fotokopi, diğerleri için aslı veya aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların ilgili kurumlardan denkliğinin bulunması gerekmektedir.)
5-Kimlik Fotokopisi
6-Özel Şart Belgesi (Varsa)
7-Fotoğraf (1 adet)
8-Askerlik Durum Belgesi
Not: Adaylardan istenilen ilave belgeler 04.07.2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon” konulu Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu Genelgeye uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
– Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde Personel Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
– Asil olarak kazananların 5 katı kadar yedek kadro belirlenecektir. Asil olarak kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
– İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Yerleştirmeye hak kazanan adaylar için çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde adaylarla sözleşme yapılacaktır.
– Sözleşme yapılan personel ihtiyaç halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde de görevlendirilebilecektir.
İletişim:
Adres: Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Rektörlük Binası, 33343 Yenişehir/MERSİN
Telefon: (0324) 361 00 01 (Dahili: 35028-35031)
NOT: 1-Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
2-İlan süreci ile ilgili tüm duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından yapılacaktır. Adayların duyuruları takip etmesi gerekmekte olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu