Personel Alımları

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 17 Kasım 2023 Tarihli ve 32372 Sayılı Resmî Gazete’de Sözleşmeli Personel Alım İlanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi;

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

“Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 Yılı KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

kilis 7 aralık üniversitesi sözleşmeli personel alım i̇lanı

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartlar aranır.
3- Her hangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
10- Lisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (P3) puanı, Önlisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli ile spor uzmanı kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış), destek personeli kadrosuna başvuran adayların ise en az 50 (elli) puana sahip olmaları gerekmektedir.
11- Yurt dışından alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur.
12- Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların, görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut, akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu ile engelli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
13- “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince yaptırılacak olan arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.
BAŞVURU ŞEKLİ, ZAMANI, İSTENİLEN BELGELER VE YERİ:
Başvuru Tarihleri:
1- İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. (Başlama: 17/11/2023-Bitiş: 01/12/2023 tarihi mesai bitimi)
2- Adaylar başvurularını, Üniversitemiz web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/ personel) yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta/kargo ile yapmaları gerekmektedir.
3- Faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta/kargo ile yapılacak başvuruların, son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
4- Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda oluşabilecek gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
5- Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması ve belgelerde eksiklik bulunmaması ger ekmektedir. Doldurulması veya imza gereken alanlarda veya belgelerde eksiklik olması durumunda (başvuru kodu, pozisyon vb.) başvurular geçersiz sayılacaktır. Gereken evrakları tam ve eksiz olarak hazırlayıp teslim etmek/ulaştırmak adayın sorumluluğundadır.
6- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler:
1- Fotoğraflı olacak şekilde sözleşmeli personel başvuru formu (Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir).
2- 2022 KPSS puanını gösterir kare kodlu ÖSYM sonuç belgesi.
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin ıslak imzalı onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu belge.
4- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge.
5- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı veya ıslak imzalı onaylı sureti (ilan tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir).
6- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş).
7- Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu).
8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).
9- Sağlık durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi.
10- Açık rıza beyan formu (Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir).
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
 Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Her bir kadro için 3 (üç) adet yedek aday belirlenecektir.
 2022 KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların bilgileri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.kilis.edu.tr adresinden ilân
edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 Yerleştirme sonuçları ve atama için istenilen evraklar www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
 Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların www.kilis.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.kilis.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Asıl kazananlardan verilen süre içerisinde başvuran olmadığı veya aranan şartları taşımadı ğı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
 Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
 Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh edilir. Bu kişilere Üniversitemizce herhangi bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.
 Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya başvuru takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
BAŞVURU YERİ/ADRESİ VE İLETİŞİM :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 79000 Merkez/KİLİS Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1079-1084″

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu