Personel Alımları

Giresun Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin 2 Mayıs tarihli son sayısında Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Üniversitemize bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 19 (Ondokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor
 5. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf
 6. 2022 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ön lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde geçerli en az 60 (altmış) puan almış
 7. Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
 8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda
 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak
 10. Tüm pozisyonlar için resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
 11. 06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

giresun üniversitesi sağlık personeli alımı yapacak

giresun üniversitesi sağlık personeli alımı yapacak

giresun üniversitesi sağlık personeli alımı yapacak

DESTEK PERSONELİ UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

 1. Destek Personeli (Temizlik Hizmeti) pozisyonu tercih edecek adayların bina içi, bina dışı, park ve bahçe temizliği işlerinde çalıştırılacaklardır.
 2. Destek Personeli (Isıtma/Temizlik/Basit Bakım Onarım Hizmeti) pozisyonu tercih edecek adayların ısıtma hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER:

Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.giresun.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Fax, e-posta ve internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli veya imzasız başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İlan Tarihi                      : 02.05.2023

Başvuru Tarihi : 02.05.2023 Son Başvuru Tarihi : 16.05.2023 Sonuçların İlanı : 23.05.2023

İstenilen Belgeler            : Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı olmaması gereklidir.

 1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
 2. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
 3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul )
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul )
 5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul )
 7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tecil veya Muafiyet
 8. Tüm pozisyonlar için emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı almadığının belirtilmesi )
 9. Sertifika istenen pozisyon için ilgili sertifikalar (Başvuru tarihleri içerisinde alınmış belgeler kabul )
 10. Tecrübe istenen pozisyonlar için Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz )

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (her kadro sayısı için 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.

Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde ilan edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde göreve başlayıp başlamayacağını dilekçe ile Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.)

Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurması gerekmektedir.

03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm ilçe yerleşkelerine kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktı r.

İletişim Adresi: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Güre Mah. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad.No:48 28200 Merkez/GİRESUN

Detaylı Bilgi İçin: 0454 310 10 00 / 1161-1167-1067

NOT: e-Devlet’ten barkotlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat