Personel Alımları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çok Sayıda Sağlık Personeli Alacak

Resmi Gazete’nin 15 Mart tarihli son sayısında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 144 (yüz kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (TÜM UNVANLARA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN)

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

 1. C. Vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum
 3. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 2- 04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya

hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

 • Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları
 • Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik koduna başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve başvurulan unvan için istenen özel şartların tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan unvanda ve nitelik kodunda aranan mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna başvuracak adayın KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 • Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli
 • İlan yayın tarihinden sonra alınan sertifika ve eğitim belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
 • Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)
 • Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir durumu
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam ” hükmüne uygun olması.

manisa celal bayar üniversitesi çok sayıda sağlık personeli alacak

manisa celal bayar üniversitesi çok sayıda sağlık personeli alacak

manisa celal bayar üniversitesi çok sayıda sağlık personeli alacak

manisa celal bayar üniversitesi çok sayıda sağlık personeli alacak

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:

 • 06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az 1 (bir) yıl olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
 • Erkek adaylarda, sağlık kuruluşlarından (aile hekimi ya da tek hekimden alınabilir) alınacak raporla, boyunun 175 cm’den kısa olmadığını ve kilosunun ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+15=90’dan fazla, 75-13=62’ten az olmaması gerekmektedir.)
 • Bayan adaylarda, sağlık kuruluşlarından (aile hekimi ya da tek hekimden alınabilir) alınacak raporla, boyunun 165 cm’den kısa olmadığını ve kilosunun ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 13’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 165 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 65+10=75’den fazla, 65-13=52’den az olmaması )
 • Yapılacak görev gereği; açık veya kapalı alanlarda, vardiyalı, hafta sonları veya mesai saatleri dışında çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. Eczacı Unvanına Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:

Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda “Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Başvuruda bulunan aday sayısının ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda adaylara sözlü mülakat yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü mülakat başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü mülakat yapılması durumunda, sözlü mülakatın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte Üniversitemiz “www.mcbu.edu.tr” internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 10 gün içinde (15.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde) Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr web sayfasında yayınlanacak ilandan temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve müracaat edilen nitelik kodu için istenen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde bulunan Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta, elektronik posta ya da başka bir yöntemle yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

Müracaatta bulunan adayların başvuru evrakları Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenecek ve KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

 • Fotoğraflı Sözleşmeli İş Talep Başvuru Formu (Form aday tarafından eksiksiz doldurulup ilgili alana fotoğraf yapıştırıp imzalanacak ve ekine, başvurulan nitelik kodu için istenen belgeler eklenerek süresi içerisinde teslim )
 • Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde istenen mezuniyet şartını karşılayan mezuniyet belgesinin barkotlu e-Devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir fotokopisi teslim )
 • 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Eczacı pozisyonu hariç) (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan KPSS Puan Türü şartını sağlayan sonuç kontrol kodu olan 2022 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı teslim )
 • Başvuru yapılan nitelik kodunun Aranılan Nitelikler kısmında istenen diğer şartlara ait belgeler. (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde sertifika, eğitim belgesi, mesleki tecrübe belge istenmişse; bu şartları karşılayan belgeler teslim edilecektir.)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar, son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile Koruma ve Güvenlik Görevlileri için özel şartlarda aranan boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan (aile hekiminden ya da tek hekimden alınabilir) alacakları belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları Ayrıca, başvurulan nitelik kodunun aranan nitelikler kısmında sertifika/eğitim belgesi istenmişse, ilan yayın tarihinden sonra alınan sertifika ve eğitim belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

Başvuru Adresi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr

Başvuru Şekli: Sadece şahsen başvuru alınacaktır. Başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Tarihleri: 15.03.2023 – 24.03.2023 (mesai saatleri içerinde)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu