Personel Alımları

Bursa Uludağ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından 20 Mayıs 2024 Tarihli ve 32551 Sayılı Resmî Gazete’de sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi;

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 1 (bir) adet sözleşmeli programcı yerleştirmesi yapılacaktır.

bursa1

1- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engeli ile akıl hastalığı bulunmamak.

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.

7. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli statüde çalışıyor olmamak.

8. Başvuracak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu Kurumlarında istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının dördüncü paragrafında geçen “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

9. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.)

10. Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

11. Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.

12. Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Sonucun olumlu olması durumunda ilgililerin atamaları yapılacaktır.)

2- BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e-Devlet Kapısı üzerinden “Bursa Uludağ Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.

2. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında başvuru esnasında e-Devlet Kapısı üzerinde yüklemeleri gerekmektedir.

3. Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.

a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde yer alan Programcı pozisyonu için öncelikle KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava katılmak üzere belirlenecektir. Sözlü sınavda adaylara sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. Nihai değerlendirme yapılırken sözlü sınav aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan puan ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınacaktır. Aritmetik puanı yüksek olan adaydan başlanarak asıl/yedek aday sıralaması yapılacaktır.

2. Sözlü sınav 26.06.2024 tarihinde yapılacak olup sınava ilişkin duyurular ve sınava katılacak olanların listesi Üniversitemiz web adresinden (www.uludag.edu.tr) ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sınava ilişkin bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

3. Başvuruların incelenmesi sonrasında başvuruda bulunan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday ilan edilecektir.

4. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına, nöbet tutmasına/vardiyalı çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.

5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.

6. Atanmaya hak kazanan yedek adayların asıl adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

7. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

8. Başvuru sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Üniversitemiz web adresinde (www.uludag.edu.tr) yayınlandığı tarihi takip eden ilk 3 (üç) iş günü içerisinde e-posta yoluyla ([email protected] adresine) yapılacaktır.

9. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.”

4324/1-1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat