Personel Alımları

Akdeniz Üniversitesi 67 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Akdeniz Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan Ek 2 nci maddesinin fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 183 (yüzseksenüç) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
 • Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli
 • 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
 • Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda
 • *“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.
 • Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

akdeniz üniversitesi 67 sözleşmeli sağlık personeli alacak akdeniz üniversitesi 67 sözleşmeli sağlık personeli alacak akdeniz üniversitesi 67 sözleşmeli sağlık personeli alacak

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • Başvurular şahsen yapılacaktır.
 • İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte;
  1. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
  2. Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri
  3. Ziraat Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Ziraat Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
  4. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahibine
 • Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul
 • Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. C- İSTENİLEN BELGELER
 1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeedu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
 2. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı)
 3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
 4. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu çıktı)
 5. Fotoğraf (1 Adet)
 6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu çıktı)
 7. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren (e-Devlet barkodlu çıktı)
 8. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti (e- Devlet üzerinden alınan barkodlu belge de kabul edilecektir.)
 9. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için onaylı görev

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 • Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlaması için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih
 • Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.
 • Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine
 • Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 • Asıl veya yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat