Sağlık Bakanlığı Haberleri

Sağlık Tesislerinde Mesai Dışı Sağlık Hizmeti Sunumuna Yönelik Usul ve Esaslar

SAĞLIK TESİSLERİNDE MESAİ DIŞI SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

Amaç

MADDE-1 (1) Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, hizmetin normal mesai saatleri dışında da verilmesi suretiyle hizmette sürekliliği ve kolay erişimi sağlamaktır.

Kapsam

MADDE-2 (1) Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini ve bu tesislerde görev yapan, 209 sayılı Kanun ve Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği çerçevesinde mesai dışı çalıştığında ek ödeme verilmesi gereken tabip, diş tabibi ve diğer personeli kapsar.

Dayanak

MADDE-3 (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Mesai dışı çalışma

MADDE-4 (1) Nöbet ve icap nöbetleri haricinde mesai dışında verilen sağlık hizmetine personelin katılımıdır. Tabip ve diş tabiplerinin mesai dışı çalışmalarının mesai dışı ek ödemeye esas hesaplanabilmesi için Bakanlıkça belirlenen mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiğini aşmaları gerekir.

 • Mesai dışı çalışmada ilgili personelin mesai dışı ödemeye esas puanı aynı güne ait mesai içi puanını aşamaz, aşan puanlar mesai içi genel tıbbi işlem puanı olarak değerlendirilir.
 • Mesai dışı ek ödemeye esas çalışma için gerekli olan, Bakanlıkça belirlenen mesai içi genel tıbbi işlem puan eşiğini aşamayan tabiplerin, ilgili dönemdeki mesai dışındaki hizmetlerinden elde ettiği puanlar mesai içi genel tıbbi işlem puanı olarak değerlendirilir.
 • Sağlık tesisindeki ihtiyaç göz önüne alınarak Başhekimlikçe sağlık tesisi veya klinik veya branş bazında ayrı ayrı mesai dışı çalışma yaptırılabilir.
 • Mesai dışı ek ödemeye esas mesai içi genel tıbbi işlem puanı eşiği aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Sağlık Tesisi Rolü Mesai Dışı Çalışmaya Esas Mesai İçi Genel Tıbbi işlem Puan Eşik Değerleri
AI Tabip için ilgili ek ödeme dönemi genel tıbbi işlem puanı 30.000 üzeri
AI_DAL
AII Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
AII_DAL Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
B Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
C Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
D Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
EI Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
ADSH-ADSEAH Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası
ADSM Önceki ek ödeme dönemi sağlık tesisi puan ortalamasının %10 fazlası

 

Mesai dışı çalışma temel esasları

MADDE- 5 (1) Mesai dışı çalışma, vatandaşın sağlık hizmetine erişimi, hasta yoğunluğu, ilgili branşta tabip sayısı gibi hususlar göz önüne alınarak ihtiyaç ve hizmet gerekleri çerçevesinde, ilgili sağlık tesisinin başhekimi tarafından planlanır.

(2) Başhekim tarafından;

 1. Sağlık tesisi, klinik veya her bir branş yönünden mesai dışı çalışma ihtiyacı İhtiyaca göre belirlenen mesai dışı çalışma listeleri her ayın başında ilan edilir. Bu listeler mesai dışı ek ödeme hesabında kullanılır. Mesai dışı çalışma takvimi sağlık tesisinin internet sayfası, sosyal mecralar ve ayrıca sağlık tesisinin görünür alanlarında yazılı ve görsel ilan edilerek vatandaşın bilgilendirilmesi sağlanır.
 2. Mesai dışı çalışma günleri ve saatleri Personel Sağlık tesisinin tümü veya ihtiyaç duyulan branşları için belirlenir. Mesai dışı çalışma için tıbbi işlem puanı bulunmayan tabip veya tabip dışı personelin çalıştığı saatler kayıt altına alınır ve personelin ek ödeme hesabında kullanılır.
 3. Mesai dışı çalışma için MHRS’de randevu oluşturulması temin edilir. ç) Mesai dışı çalışma sadece sağlık hizmeti sunumu için planlanır.
 4. Mesai dışı çalışacak personel gönüllülük esasına göre ve talebi doğrultusunda Tabip ve diğer personelin çalışma gün ve sürelerine ilişkin takvimin oluşturulmasında ilgili personel ile işbirliği içerisinde karar verilir.

Mesai dışı çalışma yapılamayacak birimler ile çalışmalar

MADDE- 6 (1) Hizmetin kesintisiz sürdürüldüğü acil servis, diyaliz ve yoğun bakım gibi birimlerde mesai dışı çalışma uygulamasına gidilmeyecektir.

(2) Mesai kaydırması veya vardiya şeklinde yapılan çalışmalar mesai dışı çalışma olarak değerlendirilemeyecektir.

Mesai dışı poliklinik hizmetleri planlama esasları

MADDE- 7 (1) Mesai dışı poliklinik hizmeti planlaması yapılabilmesi için;

 1. İlgili branşın mesai içi poliklinik doluluk oranları göz önüne alınmalıdır.
 2. Mesai saatleri dışında branşlara göre acil servise başvuru sayıları gözetilmelidir.

Mesai dışı ameliyathane hizmetleri planlama esasları

MADDE- 8 (1) Mesai dışı ameliyathane hizmetleri planlaması yapılabilmesi için;

 1. Ameliyathanelerin mesai içi saatlerde tam kapasite ile kullanılmasına rağmen randevulu çalışma ihtiyacının doğması
 2. Ameliyathanelerde nöbetçi olan anestezi uzmanı ve asistanı, anestezi teknisyeni, ameliyathane hemşiresi ile diğer görevli personel dışında sadece mesai dışı çalışabilecek yeterli sayıda personel (anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni, ameliyathane hemşiresi vb.) varlığı göz önünde bulundurulacaktır.
 3. Mesai saatleri içinde planlanıp başlanan ameliyatların mesai içinde bitirilememesi durumu “mesai dışı ameliyat” kapsamında değerlendirilmeyecektir.

ç) Ameliyathanelerin mesai dışı çalışma ihtiyacında hafta tatilleri ile diğer resmi tatil günleri öncelikli olmak üzere mesai dışı zamanlar kullanılacaktır.

Mesai dışı görüntüleme hizmetleri planlama esasları

MADDE- 9 (1) Mesai dışı görüntüleme hizmeti planlaması yapılabilmesi için;

 1. Görüntüleme cihazları kullanılarak yapılacak mesai dışı çalışmalarda, ilgili cihazların mesai içinde tam kapasite ile kullanıldığının tespitinin yanı sıra görüntü raporlaması yapan personelin de mesai içinde yeterli raporlama hizmeti vermesine rağmen raporların Bakanlığımızca öngörülen sürelerde verilemediğinin tespit edilmesi gerekir.
 2. Mesai içinde yapılan raporlama işlemlerinin mesai dışı saatlere kaydırılarak sisteme kaydedilmesinin önlenmesine yönelik Başhekimlikçe düzenleme yapılması ve tedbirlerin alınması

Mesai dışı patoloji hizmetleri planlama esasları

MADDE- 10 (1) Mesai dışı patoloji hizmeti planlaması yapılabilmesi için;

 • Raporlama yapan ilgili hekimlerin optimum sürelerde bu işlemi gerçekleştirmesine rağmen mesai içinde preparat hazırlama ve raporlama hizmetlerinin Bakanlığımızca öngörülen sürelerde gerçekleştirilememesi
 • Mesai içinde yapılan raporlama işlemlerinin mesai dışı saatlere kaydırılarak sisteme kaydedilmesinin önlenmesine yönelik Başhekimlikçe düzenleme yapılması ve tedbirlerin alınması

Yürürlük

MADDE- 11 (1) Bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesi 1/9/2022 tarihinden; diğer maddeleri 01/07/2022 tarihinden geçerli olmak üzere Bakan tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE- 12 (1) Bu Usul ve Esasları Sağlık Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat