Personel Alımları

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 

Eczacı unvanlı kadro, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1 sayılı  cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamakta olup, başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadro sayısının 5 katına kadar adaylar lisans diploması puan üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük

 

sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup, diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir. Mezuniyet tarihinin de eşit olması halinde yaşı büyük olana, onun da eşit olması durumunda kura ile belirlenecektir.) göre mülakat sınavına girmeye hak kazanacak olup, bu adaylar arasından mülakat sonucuna göre kadronun 1 asıl 5 katı yedek belirlenecektir. Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet belgelerinde (karekodlu e-Devlet çıktısı ve transkriptinde) DİPLOMA PUANI bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak.
 • Kamu haklarından mahrum
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
 • Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz. Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)
 • Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türüne sahip
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Sadece bir kadroya başvuru yapılabilecek olup, birden çok kadroya başvurular geçersiz sayılacaktır.

kahramanmaraş sütçü i̇mam üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı kahramanmaraş sütçü i̇mam üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım i̇lanı

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin )
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul )
 • Mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Eczacı kadrosuna başvuranların diplomalarında veya ekinde sunacakları transkriptinde mutlaka diploma notu yazılmalıdır.)
 • KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.
 • Deneyim belgesi (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)
 • SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen kadrolar için) 9- Sertifika – Eğitim Belgesi (İstenmişse)

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

(Eczacı kadrosu için yukarıda açıklama yapılmıştır.)

2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşme fesih edilir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.ksu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yoluyla

Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampüsü Batı Çevre Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş

İLETİŞİM               : Mesai Saatleri İçerisinde (0344) 300 1197, (0344) 300 1205

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu