Sağlık Bakanlığı Haberleri

Hizmet Puanı Nedir? Sağlık Personeli Hizmet Puanı Hesaplama

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine tabi her bir personel için, her atama döneminden önce atama dönemine müracaatın başlangıç tarihi itibariyle çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır.

Hizmet puanı nasıl hesaplanır?

Hizmet Puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır.

Beldelerde, fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tablosundaki sıra numarasının yarısı,

Köylerde, fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

Yıl içinde sıralamalarda meydana gelen değişiklikler takip eden yıl başından itibaren hüküm ifade eder. Çalışanın yer değiştirmesi halinde eski ve yeni yerine ait puanlar gün bazında tespit edilir

Hizmet puanı verilmeyecek haller nelerdir?

Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler, Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın men?ine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.

Hizmet puanının değerlendirildiği atamalar nelerdir?

Kurum İçi Naklen Atama

Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi Haziran ve Eylül aylarıdır.

Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder.

Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır.

Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır.

Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

a) Sağlık durumu,

b) Eş durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya ile atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

İstihdam Edilme Gerekçesi Ortadan Kalkan Personelin Ataması

İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere;

– Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması,

– Personel dağılım cetvelinde değişiklik olması,

– Sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

Yeni Açılan Tesisler

Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. Ayrıca hizmete yeni açılan tesisin PDC si belirlenene kadar, söz konusu tesis için Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği gereği öngörülen standartlar aşılmamak kaydıyla o il içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan tesise atama ve görevlendirme yapılabilir.

Resen Atama

İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır. İhtiyaç halinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen atama yapılabilir. Bu suretle atanan personel atandığı yerde hizmetine ihtiyaç kalmazsa eski veya muadili, münhal kadro bulunan hizmet birimine Valilikçe atanır. Bu atamalar Bakanlığa bildirilir.

Özel Nitelikler

Bakanlık atama çeşitlerine göre kadroları ilan ederken, hizmet birimlerinin ihtiyaçlarına göre sertifika, diploma v.b. gibi özel nitelikler arayabilir. İlan edilen kadro sayısından fazla sayıda ve istenilen niteliklerde müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olana öncelik verilir.

Hizmet puanına nasıl itiraz edilir?

Bakanlığa bağlı tüm sağlık personeli hizmet puanını PBS’de (Personel Bilgi Sistemi) ayrıntısı ile birlikte görebilmektedir. Hizmet puanlarına itirazlar her yıl 1 -31 Ocak ile 1-10 Temmuz tarihleri arasında yapılır.

Ancak, Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ek? inde (Ek.6) belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlanan PDC den dolayı hizmet puanına yapılacak itirazlar ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği Aile Hekimliği uygulamasına geçen illerde hizmet puanına ilişkin itirazlar il sağlık müdürlüklerince her zaman kabul edilir. Hizmet puanına itirazlar, itiraz formu ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılır. İl Sağlık Müdürlüklerince kimlik bilgileri ve askerlik bilgilerine ilişkin itirazlar İKYS sistemine aktarılır. Diğer itirazlar ise Bakanlığa gönderilir.

Personelin, Bakanlık kayıtlarında eksik olduğunu düşündüğü veya hizmet puanı itirazına sebep olan hizmet bilgileri ile ilgili  şayet elinde var ise – Bakanlığa bilgi ve belge göndermesi, hem itirazını doğrulayacak hem de bazı durumlarda Bakanlıkta eksik bulunabilecek belgelerin tamamlanmasını sağlayacaktır. Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek kabul edilen itirazlar sonucu yeniden hesaplanan hizmet puanlarına ilişkin gerekli düzeltmeler PBS’ ye yansımaktadır. Bu işlem tebligat yerine geçer. Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonu, 1 – 31 Ocak itiraz başvurularını Nisan ayının sonuna, 1 – 10 Temmuz itiraz başvurularını ise 15 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırır.

Hangi personellerin itirazı alınmaz?

Bakanlığımıza bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görev yapmakta olan eğitim personeli (Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan, Asistan) ile asaleten Başhekim ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel ile ilgili yapılan herhangi bir işlemde hizmet puanları değerlendirilmediğinden bu unvanlardaki personelin hizmet puanı itirazları alınmamaktadır. Ancak, sayılan bu unvanlardaki personelin uzman veya pratisyen tabip olarak atanmaları durumunda itirazları alınmaktadır.

Hizmet puanı nasıl öğrenilir?

Sağlık Personel ekip portal uygulmasına e-devlet şifresi ile girdikten sonra ” detaylı profil görüntüle” seçeniği ardından ” hizmet puanı detayı” bölümüne tıklamaları halinde güncellenme tarihi ( hesaplama) ile yeni puanını görebilir. Diğer yandan Sağlık Hizmetleri sınıfında çalışan personel e-Devlet internet adresindeki “Personel Bilgileri” başlıklı alana girerek öğrenebilirler. Bu alanda “Hizmet Puanı” başlıklı alanda sadece toplam hizmet puanını ve hesaplanma tarihini, Detaylı Hizmet Puanı başlıklı alanda ise toplam hizmet puanını, hesaplanma tarihini ve bu toplam hizmet puanına ait detay bilgileri olarak; çalıştığı birim, o birimde çalışması karşılığı aldığı hizmet puanı, birimde çalıştığı yıl, ay, gün sayıları, o birime ait il, ilçe, köy ve diğer puanları, puan türü bilgisi, unvanı ve o birimde çalışmasına ait kısa açıklama bilgileri görülebilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat