featured

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 25 Sağlık Personeli Alacak

İçindekiler

Personel Alımı Nasıl Yapılacak?

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

 • A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • B- (Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde
  belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
  hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
  bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve
  casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • C- Askerlik Durumu itibariyle;
  1- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
  3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya
  yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
  görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kadroya
  atamaya hak kazanan adaylardan buna ilişkin sağlık raporu istenecektir).

2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler
başvuruda bulunamaz.

3- 2020 KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

eskişehir osmangazi üniversitesi

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – “Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecektir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları
yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması
gerekmektedir.

Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet
tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak
kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.ogu.edu.tr internet adresinin
duyurular kısmında yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Kazanan adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden
kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı
tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 25 Sağlık Personeli Alacak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir