Personel Alımları

Çukurova Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı

Çukurova Üniversitesinin Ziraat Fakültesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

çukurova üniversitesi sürekli i̇şçi alım i̇lanı

GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
 4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
 7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
 8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
 9. Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 10. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,
 11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.
 13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
 15. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülecek meyve toplama, çapalama, yabancı ot temizliği, toprak işleme, ilaçlama, budama, üretilen ürünlerin paketlenmesi ve taşınması, gübreleme, sulama, sulama sistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, kazı, fide-fidan, tohum ekimi ve dikimi ile üretimi, açıkta ve serada bitkisel üretim, temizlik işleri, bitkisel üretimden elde edilen materyallerin (tohum, silaj, sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde gerçekleştirilecek sulama faaliyetlerinde yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit onarımı ve yapımı, sıva vb.) yer almak, sütbahçe ürünleri-tarla ürünleri-arıcılık-tavukçuluk ürünlerinin işleme ve üretiminin çeşitli aşamalarında yer almak, hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik genelinde mal ve malzemelerin yüklenmesi ve taşınması işlerinde yer almak, küçükbaş sürü güdümü, ofset ve matbaa işlerinde yer almak, bitkisel üretim ambarlarında yürütülen tüm faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini beyan etmek. *Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki, yukarıda yazılanlar dışındaki tüm işlerde de görev almayı kabul ettiğini beyan etmek 16. Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru Formu
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilir)
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilir)
 • Fotoğraf (2 adet)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilir)
 • Sağlık Raporu (Sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

 • Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak

amacıyla bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır. Kura çekimi

süreci Üniversitemizin @cuhabermerkezi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanacaktır.

 • Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 20 Ocak 2022

Perşembe günü Saat: 10:00’da Üniversitemizce görevlendirilen personellerin katılımıyla

gerçekleşecek olup, noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini canlı

yayın adresinden izleyebilecektir.

 • Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına

sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek

adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

 • Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.
 • Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi

Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ

mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

 • Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel

görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam

edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden

değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 • Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması

halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya,

mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan

adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

 • Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden

başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

 • Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

 • Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki

kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 • Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin

internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip

etmeleri önem arz etmektedir.

 • Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların,

deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim

etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek

olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

 • Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (Üç) iş günü içinde

itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (Üç) iş günü içinde karara bağlanır.

Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik

numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan

itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Üniversitemiz internet adresinde

(http://www.cu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen

teslim edeceklerdir.

 • Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu

durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün

içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu