featured

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak

istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

 1. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 2. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
 3. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
 4. Başvuru yapılan pozisyonlara ilişkin ilan niteliklerinde istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),
 5. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 6. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup, EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:

Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Sözleşmeli Personel Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekâlet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.

Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması dikkate alınarak en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

 • ÖNEMLİ NOT:
 1. Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 2. Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olduğundan, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz olması adayın sorumluluğundadır.
 3. Başvuru sırasında ibraz edilen sertifika ve deneyim belgeleri, ilgili pozisyonun aranılan nitelikler kısmında belirtilen sertifika ve deneyim belgelerinden farklı isim ve içerikte olması; ayrıca tarihsiz veya ilan yayım tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 4. KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
 5. Aşağıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),
 6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 1. Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav uygulanmayacaktır.
 2. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
 3. Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, asıl ve yedek aday listesinin ilan edildiği tarihte Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında duyurusu yapılacaktır.
 4. Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday
 5. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
 6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
 7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
 8. İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden

yapılacak olup, ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.

 1. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
İLANA BAŞVURU TARİHİ  

18 TEMMUZ 2022

01 AĞUSTOS 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR
ASIL VE YEDEK ADAY

LİSTESİNİN İLAN EDİLMESİ

 

 

15 AĞUSTOS 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR

ASIL KAZANAN ADAYLARIN BELGE TESLİM TARİHİ  

 

22 AĞUSTOS 2022 MESAİ BİTİMİNE KADAR

8199/1-1

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 68 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir