featured

10 Bin Sürekli İşçi Alımı Kurası Sonucuna Göre Yedek Olarak Yerleşenlerin Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.000 kadroya “Temizlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi, Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım Ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı(Hastane), Şoför,” mesleklerinde 6-7 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda çekilen kuraya ilişkin sonuçlar asil ve yedek olarak ilan edilmiş, yerleşen adayların listeleri Bakanlığımızca İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilmişti.

Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan yedek hak sahipleri alınacaktır.

Bu kapsamda yedek hak sahiplerinin göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacak olup;

  • 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yedek olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 05-08 Aralık 2022 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birlikte yedek olarak yerleşmeye hak kazandıkları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, Ek-1 de istenen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul
  • Atamaya esas belgelerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi işlemleri; 09-12 Aralık 2022 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde personel hizmetlerinden sorumlu başkanın başkanlığında kurulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır.
  • Yedek adayların arşiv araştırmasına ilişkin iş ve işlemleri, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden Bakanlığımızca tesis edilecek olup, arşiv araştırması uygun olanların atama işlemleri Bakanlığımızca yapılacaktır.
  • Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.
  • Halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları halinde diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla atamalarını müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır.
  • Atama şartlarını taşıdığı tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimler İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacak olup, atama şartlarını taşımayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle İl Sağlık Müdürlüklerince resmi yazı ile bilgi verilecektir.
  • Ataması yapılanlardan; hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla, doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmeleri kaydıyla analık izin süresi bitimini müteakip 5 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla, göreve başlatılabilecektir.
  • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yedek olarak yerleşen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler ile yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve görevlerine son Bu kişilere mali bir bedel ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.
  • Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresleri esas alınacak olup bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına yedek olarak yerleşen hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde başvuru yapmayan veya ataması yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

Başvuru Formu
Ek-1 Göreve Başlama İçin Gerekli Belgeler

10 Bin Sürekli İşçi Alımı Kurası Sonucuna Göre Yedek Olarak Yerleşenlerin Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir