Gündem

Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’nin 13 Temmuz tarihli son sayısında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi: “MADDE 1- 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ara değerlendirme programı: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında tam veya koşullu akredite edilen yükseköğretim kurumlarının akreditasyon tarihini izleyen ikinci yılın sonunda Kurul tarafından değerlendirildiği süreci,

b) Ara Değerlendirme Raporu: Ara değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

c) Bağımsız Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları: Yurt içinde veya yurt dışında dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri gösteren kurum ve kuruluşları,

ç) Başkan: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanını,

d) Başkan Yardımcısı: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısını,

e) Değerlendirme süreçleri: Kurul tarafından yürütülen kurumsal dış değerlendirme programı, izleme programı, kurumsal akreditasyon programı, ara değerlendirme programı, uluslararası kurumsal akreditasyon programı, ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon programı ve enstitü değerlendirme programı süreçlerini,

f) Dış Değerlendirici: Değerlendirme programlarında görev yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen kişiyi,

g) Dış Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalite güvencesinin bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendirilme sürecini,

ğ) Enstitü değerlendirmesi: Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan enstitülerin değerlendirilmesi çalışmalarını,

h) Enstitü değerlendirme programı: Kurul tarafından oluşturulan ölçütler çerçevesinde yükseköğretim kurumları bünyesinde lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yürüten ve mezun vermiş enstitülerin dış değerlendirilme sürecini,

ı) Enstitü Değerlendirme Raporu: Enstitü değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen enstitü için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

i) Enstitü ara değerlendirme programı: Enstitü değerlendirme programı kapsamında gümüş (3 yıl) veya altın (6 yıl) etiketi verilen enstitülerin etiket tarihini izleyen üçüncü yılın sonunda Kurul tarafından değerlendirildiği süreci,

j) Enstitü Ara Değerlendirme Raporu: Enstitü ara değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen enstitü için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

k) Genel Sekreter: Yükseköğretim Kalite Kurulu Genel Sekreterini,

l) İç Değerlendirme: Bir yükseköğretim kurumunun veya programının kalitesini kendi içinde değerlendirmesini,

m) İzleme programı: Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarının kalite gelişimlerinin Kurul tarafından değerlendirildiği değerlendirme sürecini,

n) İzleme Raporu: İzleme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için izleme takımı tarafından hazırlanan raporu,

o) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi: Alana özgü önceden belirlenmiş ölçütlere göre yükseköğretim programlarını değerlendiren ulusal bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarına Kurul tarafından verilen belgeyi,

ö) Kalite Değerlendirme Tanınma Belgesi: Alana özgü önceden belirlenmiş ölçütlere göre yükseköğretim programlarını değerlendiren uluslararası bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarına Kurul tarafından verilen belgeyi,

p) Kurul: Yükseköğretim Kalite Kurulunu,

r) Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR): Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl bir önceki yıla ilişkin hazırlanan raporu,

s) Kurumsal akreditasyon programı: Yükseköğretim kurumlarının Kurul tarafından; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmet süreçlerindeki planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin nitel ve nicel olarak değerlendirildiği ve bunun neticesinde akreditasyona ilişkin kararın verildiği değerlendirme sürecini,

ş) Kurumsal Akreditasyon Raporu: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

t) Kurumsal dış değerlendirme programı: Mezun vermiş yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin Kurul tarafından gerçekleştirilecek değerlendirme sürecini,

u) Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR): Kurumsal dış değerlendirme programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için dış değerlendiriciler tarafından hazırlanan kurumun güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını içeren raporu,

ü) Ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon programı: Kurul tarafından yurtdışındaki muadilleri ile yapılan protokol gereğince, birlikte oluşturulan ölçütler çerçevesinde yurtdışında faaliyette bulunan yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirilmesi sonucunda dış değerlendirme ve/veya akreditasyona ilişkin kararın verildiği değerlendirme süreçlerini,

v) Ortak Kurumsal Değerlendirme ve Akreditasyon Raporları: Ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon programı ve ara değerlendirme süreci sonrası değerlendirilen yükseköğretim kurumları için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporları,

y) Performans Göstergeleri: Yükseköğretim kurumlarının amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ya da ne kadar ulaştığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,

z) Program Değerlendirmesi: Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin bir parçası olarak öğretim programlarının değerlendirilmesi çalışmalarını,

aa) Program Akreditasyonu: Bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen dış değerlendirme ve kalite güvence sürecini,

bb) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini,

cc) Uluslararası kurumsal akreditasyon programı: Kurul tarafından oluşturulan ölçütler çerçevesinde yurtdışında faaliyette bulunan yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirilmesi sonucunda akreditasyona ilişkin kararın verildiği değerlendirme sürecini,

çç) Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Raporu: Uluslararası kurumsal akreditasyon programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumu için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan raporu,

dd) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Durum Raporu: Kurul tarafından ilgili yıl içinde gerçekleştirilen kalite güvencesi çalışmaları dikkate alınarak her yıl hazırlanan, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer paydaşların bilgisine sunulan raporu,

ee) Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi: Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi süreçlerine ilişkin esasları,

ff) YKS: Yükseköğretim Kurumları Sınavını

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yükseköğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin değerlendirme programları kapsamında değerlendirmesini yapmak, kurumsal akreditasyon programına başvuran yükseköğretim kurumlarının değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirme kapsamında akreditasyon kararını vermek ve bu kararları başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere ilgili paydaşların bilgisine sunmak, ihtiyaç durumunda yükseköğretim programlarının değerlendirmesini yapmak,”

“j) 25/3/2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uygulanma düzeyini değerlendirmektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte yer alan hükümlerin yükseköğretim kurumlarında uygulanmasını sağlamak,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Komisyon, yükseköğretim kurumunun akademik ve idari yapılanmasıyla uyumlu ve kalite güvencesi sisteminin temel bileşenlerini yansıtacak bir şekilde kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla yükseköğretim kurumları senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca oluşturulur. Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak üzere farklı bilim alanlarını ve idari birimleri temsilen akademik ve idari personel ile öğrenci temsilcisinden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumunun genel sekreteri, kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları yükseköğretim kurumları senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında ise yönetim kurullarınca belirlenir. Belirlenen komisyon üyeleri yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. Komisyon üyesi öğrenci temsilcisi, yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yükseköğretim kurumları, iç kalite güvencesi sistemini Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kullanıcı Kılavuzu ile uyumlu olarak oluşturmak ve yürütmekten sorumludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin on ikinci ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(12) Kurumsal akreditasyon programı kapsamında iki yıl süreyle koşullu akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına bu iki yılın sonunda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Beş yıl süreyle tam akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına akreditasyonu izleyen en erken ikinci yılda ara değerlendirme gerçekleştirilir. Ara değerlendirme neticesinde yükseköğretim kurumları için verilecek akreditasyon kararında Değerlendirme Programları Kılavuzu dikkate alınır.

(13) Kurumsal akreditasyon programına veya ortak kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon programına ilişkin beş yıl süreyle tam akreditasyon ve iki yıl süreyle koşullu akreditasyon kararları YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.”

“(14) Ortak kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon programı, Kurul ile yurtdışındaki muadili tarafından onaylanan yönerge ve kılavuzlar kapsamında yürütülür.

(15) Kurumsal Akreditasyon programı ve ara değerlendirme programı kapsamına alınarak tam veya koşullu akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının mücbir sebeplerle dış değerlendirilmesinin yapılamadığı durumlarda en fazla bir yıla kadar Kurul kararıyla akreditasyon kararı uzatılabilir.

(16) Enstitü değerlendirme programına tam kurumsal akreditasyona sahip yükseköğretim kurumlarının enstitüleri çağrı üzerine başvuruda bulunabilirler. Program kapsamında değerlendirmeye alınacak enstitü sayısı Kurulun iş yüküne göre belirlenir. Değerlendirme sonucunda üç yıllık gümüş ve altı yıllık altın etiketi verilir. Gümüş ve altın etiketi verilen enstitüler, üçüncü yılın sonunda enstitü ara değerlendirme programına alınır.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı yürütür.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat