Sendika

Hürriyetçi Sağlık Sen’den İddialara Yanıt Geldi

Hürriyetçi Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Uçar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hiç kuşkumuz yok ki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sendikamıza, sendikamızın da sağlık çalışanlarına ihtiyacı var”

“13.01.2022 tarihinde kurulan Hürriyetçi Sağlık Sen üç ay gibi kısa bir sürede iki binin üzerinde bir üye sayısına ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Sendikamızın kuruluş ilkelerini ve amacını sürdürülebilir kılmak üzere aldığımız sorumluluktan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğimizin, sendikamızı kuruluş felsefesinden saptırmaya çalışan, iç ve dış vesayet odaklarına göz bebeğimiz olan sendikamızı kurban etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz. Hiç kuşkumuz yok ki sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sendikamıza, sendikamızın da sağlık çalışanlarına ihtiyacı var.”

 

“Kurucu Genel Başkanımızın bir yerlerden talimat alarak değil, makam ve mevki için değil, gerçek sendikacılığın timsali olmak, bu uğurda tarihe not düşmek için yola çıktığına tanık olduk”

“Bu güne kadar ülkemizde oluşan hakim gelenek çerçevesinde yeni kurulan bir çok STK’nın kurucu veya devamında başkan olarak görev yapanlar bizzat kendileri ortaya çıkarak ve ön almışlardır. Ancak Hürriyetçi Sağlık Sen bu geleneği bozmuş, ters yüz etmiştir. Sendikamızın genel başkanı Muhammet Birinci’nin kurucu genel başkanlığı, bizzat kendisi tarafından kaleme alınan sendikanın vizyon, misyon ve ilkelerine yansıtıldığı şekliyle oldukça anlamlı ve gerçek sendikacılık hareketine uygun olarak teşekkül ettirilmiştir.

Bilgi birikimi, tecrübesi, mücadele azmi ile sendikamıza ivme katacağını düşünen kurucular kurulu üyeleri ve birçok sağlık çalışanı layık görmeleri neticesinde ısrarla genel başkan olmasını talep etmişlerdir. Bir yerlerden talimat alarak değil, makam ve mevki için değil, gerçek sendikacılığın timsali olmak, bu uğurda tarihe not düşmek için yola çıktığına tanık olduk. Kurucu genel başkanımızın öne sürdüğü tek ve vaz geçilmez şartın sendikamızın vizyonu, misyonu ve ilkelerine koşulsuz sadık kalınması olmuştur.”

 

“Bizler aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür bir anlayışa sahibiz”

“Kurucu genel başkanımızın istişareye önem veren bir seciyesi ile kolektif çalışma kültürüne sahip bir kadro hareketi oluşturma gayret ve çabasının olduğu herkesin malumudur. Sendikal mücadeleyi bir dava ve yönetim kademelerinde görev alanları da dava arkadaşı olarak nitelendirdiği, kendine ihaneti affedebilen ancak, sendikamıza ihaneti asla karşılıksız bırakmayan bir yapıya sahiptir. Bu manada şahıslara biat etmenin, kişilerin egemenliği altında irade beyanına engel teşkil edecek yaklaşımlar bizim kırmızı çizgimizdir. Bizler aklı hür, irfanı hür, vicdanı hür bir anlayışa sahibiz. Ancak, teşkilatımızın iç disiplinine, hiyerarşisine ve amaçlarına aykırı davranışlar sergileyecek kadar sorumsuz ve duyarsız olamayız.”

 

Genel Kurul ilanı illegal bir siteden mi yapıldı?

“Kuruluş sürecinde olan sendikamızın internet sitesi özel tasarım taleplerimize uygun olarak Samsun ilimizde bulunan bir firma tarafından yürütülmektedir. Delege belirleme süreci itibarıyla söz konusu internet sitesinin tamamlanamamış olması nedeni ile yönetim kurulu kararı ile yeni bir internet sitesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle tasarım aşamasında bulunan bir sitede delege seçimi ile ilgili duyuruların yayınlanması mümkün olmamıştır.

31 Mart tarihinde yayına hazır hale getirilen ve herkese açık olan hurriyetcisagliksen.net internet sitesinin il başkanlarından gizlenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kurucu yönetim kurulu olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde delege ve genel kurul duyurusunun yönetim kurulu kararı ile kurulan internet sitesinde yayınlanması pek tabiidir.”

 

“Sendika genel merkezi seçim bölgesi, Ankara Samsun, Tokat, Niğde ve Sinop delege başvuru merkezleri olarak belirlenmiştir”

“Gerek 4688 sayılı yasada, gerekse de sendikamız tüzüğünde delege seçimine ilişkin hükümlere yer verilmemektedir. Bu konuda yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmeliğe atıfta bulunulmaktadır. Bu çerçevede delege belirleme usul ve esasları hakkında 01 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan yönetmeliğe ve yönetim kurulu kararına göre delege seçim bölgesi ve delege başvuru kabul yerleri oluşturulmuştur. Buna göre sendika genel merkezi seçim bölgesi, Ankara Samsun, Tokat, Niğde ve Sinop delege başvuru merkezleri olarak belirlenmiştir.

Söz konusu bölgelerden alınan dilekçeler sendika genel merkezinin kayıt defterine alındı belgesi mukabilinde kaydedilmiştir. Ancak, bilgimiz dışında oluşturulan Whatsapp gruplarına dâhil edilen ve bizzat aranarak ikna edilen bazı delegelerimiz sürecin dışında kalmayı yeğlemişlerdir. Dilekçe vermediklerini veya bilgilerinin olmadığını beyan etmek zorunda kalan üç delegemiz delegelikten vazgeçmişlerdir.”

 

Neden delege seçimi yapılmadı?

“Hürriyetçi Sağlık Sendikamızın Tüzük hükümlerine göre genel kurul 120 delegeden oluşmaktadır. Ancak yukarıda bahis konusu edilen seçim yönetmeliğine göre 120 delege sayısından daha fazla kişinin delege başvurusu yapması durumunda delege seçimi yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle başvuru yapan 106 delege için seçim yapılmamış doğrudan delege sayılmışlardır. Bu kapsamda seçim kuruluna 30 ayrı kişi tarafından yapılan itirazların tamamı reddedilmiştir.

 

Genel kurul delege listesinde adı geçen ancak genel kurula katılmamaları yönünde ikna edilerek delege başvuru dilekçesi sunmayan üç üyemizin genel kurulun toplanma ve karar alma sayısını etkilememesi nedeni ile genel kurul 66 delegenin katılımı ile yapılabilmiş ve bu yönde yapılan itirazlar reddedilmiştir.

Söz konusu haberde atıfta bulunulan ilgili Kanun ve Tüzük hükümleri sendika şubelerinin bulunması ve şube faaliyet alanı dâhilinde yapılacak olan delege seçimlerine ilişkin olması nedeni ile tamamen yersiz ve mesnetsizdir.”

 

Yönetim Kurulu teşekkülünde yakın isimler mi tercih edildi?

“Haberde konu edildiği gibi sendikamızın genel başkanına yakın isimlerden yönetim kurulu oluşturulması gibi bir durum söz konusu değildir. Yönetim kurulu üyeleri arasında sendikamızın kurucular kurulu üyesi ve eski genel sekreterimizin dışındaki diğer genel başkan yardımcılarının tamamı bu süreçte üye olmuş ve yeni seçilmiştir. Yönetim kuruluna dahil olan diğer genel başkan yardımcılarının belirlenmesinde ehliyet ve liyakat gözetilmiştir.”

 

“Söz konusu el çektirme yetkisi zaruri olarak kullanılmıştır”

“Sendikamızın geçici yönetim kurulunu oluşturan üyelerin seçimle belirlenmemesi, henüz disiplin kurulunun oluşmaması ve disiplin yönetmeliğinin bulunmaması nedeni ile yönetim kurulunca alınan bir kararla, disiplinsiz davranışların sergilenmesi, sendikamızın tüzüğüne, amacına, ilkelerine ve genel teamüllere aykırı davranışların sergilenmesi durumunda genel başkana görevden el çektirme yetkisi verilmiştir. Söz konusu el çektirme yetkisi alınan kararın ardından yaklaşık bir ay gibi bir süre içinde işlenen fiillerle ilgili tutanakların düzenlenmesinin ardından zaruri olarak kullanılmıştır. Bu karara dayanarak ikinci bir yönetim kurulu kararı ile görevden el çektirilmiş ve yönetim kurulu üyeliği sonlandırılarak kurucu üyelerden yönetim kuruluna davet gerçekleştirilmiştir.

 

Bu şekilde yönetim kurulu kararı ile tesis edilen işlem, süresi içinde Ankara Valiliğine bildirilmiş, dilekçe Kanununa göre 30 gün içinde ve halen sendikamıza atfen Valilik tarafından her hangi bir olumsuz yazı intikal ettirilmemiştir. Haberde konu edilen görüş yazısı sendikamızın kurucu genel başkanı ve genel sekreterin kurucu üyeler tarafından görevden alınması ile ilgili bireysel bir talep niteliğindedir.

Yönetim kurulu kararı ile yapılan görev değişikliğine emsal teşkil etmesi mümkün değildir. Konuyu değerlendiren haber editörünün 4688 sayılı Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve 5356 sayılı yasayı Kanununu birlikte değerlendirmesini beklerdik. Kuruluş sürecinde Tüzüğe ek olarak sunulan isim ve unvanlar kurucu üye ve kurucu yönetim kurulu olarak halen kayıt altındadır. Yapılan değişiklikle söz konusu üyelerin Tüzük eklerinden çıkarılması talep edilmemiştir. Kurucu üyeler arasında görev değişikliği talep edilmiştir. İddia edildiği gibi bu değişiklik hiç bir gerekçe ileri sürülmeden yapılmamıştır. Ayrı ayrı tarihlerde ve farklı nedenlerle on iki adet tutanak tanzim edilerek ve gerekçeleri belirtilerek görev değişikliğine gidildiği belirtilmiştir.

 

Delege seçim yönetmeliği hükümlerine göre delege olabilmek için sendika üyesi olmak yeterlidir. Aidatının kesilmesi şartı getirilmemiştir. Yönetim kuruluna dahil edilen üyemiz 08.04.2022 tarihinde sendika yönetim kurulu kararı ile üye olmuş ve ilgili kurumuna bir üst yazı ile bildirilmiştir. Haberde konu edilen kesinti listelerinin baz alınması şartı, şubelere tahsis edilecek şube delege sayısının belirlenmesinde uygulanabilmektedir. Sendikamızın henüz şubesi bulunmaması nedeni ile söz konusu şartın esas alınması mümkün bulunmamaktadır. Kaldı ki şubelerin kendi genel kurullarında işyerlerinde yaptıkları delege seçimi için dahi baz alınamamaktadır. Çünkü üyelik sendika yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Böylece sendika üyesi olan bir kişinin delege olmasının önünde aidat kesintisinin olması gerektiği iddiası ile engelleyici bir hükmün getirilmesi ilgili sendika yasasının hem ruhuna hem de lafzına aykırıdır.”

 

Bazı illerin çok üyesi olmasına rağmen az delege verildi iddiası

“Yukarıda izah edildiği üzere henüz şubelerimizin bulunmaması nedeni ile illerin üye sayılarına göre delege belirleme yöntemi yerine, tek seçim bölgesi olan Ankara’da seçime katılacak üyelerin iştiraki ile delege seçiminin yapılması esası benimsenmiştir. Delege belirleme takvimine uygun olarak başvuruda bulunan üyeler delege sayılmıştır. Ancak, ilgili kanun ve sendikamız Tüzüğüne uygun olarak seçim yönetmeliğine konulan bir hüküm ile 100 ve üzeri üyeye sahip olan il başkanı arkadaşlarımız doğal delege olarak yazılmıştır. Bununla birlikte Samsun ve Niğde ilinde görev yapan üyelerimizle birlikte yedi yönetim kurulu üyemizde doğal delege olarak genel kurulumuza iştirak etmişlerdir.

Tokat ve Sinop ilinden daha fazla delege katılımı, delege dağılımı ile ilgili değildir. İzah edildiği üzere tek seçim bölgesi olan Ankara ilinde bulunan sendika genel merkezimize başvuru dilekçesi intikal ettirilenler delege sayılmıştır. Açıkçası bu durum mevzuata ve genel teamüllere uygun olup izahtan varestedir.

Hürriyetçi Sağlık Sen Kişilerle Kaim Olmayacak, İlkeleri İle Var Olacak, İhaneti Ve Vefasızlığı İçinde Barındırmayacaktır. Ant Olsun Hürriyete…”(Kaynak: Sağlıkçıların Sesi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu