Sendika

Genel Sağlık-İş: İdare, “Haklı İş Bırakma Eylemlerimiz” Nedeniyle İhtar Puanı Vermeye, Biz de İptal Ettirmeye Devam Ediyoruz!

Genel Sağlık-İş resmi internet sitesi aracılığıyla şu ifadelere yer verdi:

“30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanı’nın 4198 sayılı Kararı ile “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik içeriğinde, “aile hekimliğinde görev alan sağlık çalışanlarının aleyhine düzenlemeler bulunması, çalışma şartlarının ağırlaştırılması, fesih işlemlerinin kolaylaştırılması, iş yükünün artmasına karşılık ödemelerin azalması, iş güvencesinin ortadan kalkması, aile hekimliğinin işleyiş ve özüne zarar verilmesi” nedenleriyle Sendikamız da dahil olmak üzere, muhtelif Sendika, Oda, Dernek ve diğer sağlık meslek örgütleri, ortak bir karar alarak, 27.08.2021 tarihinde “1 Günlük İş Bırakılmasına” karar verilmiştir.

İzmir İli Karşıyaka İlçesi’nde bir Aile Sağlığı Merkezi’nde “aile sağlığı çalışanı (ebe)” olarak görev yapmakta olan Sendikamız üyesi, Sendikamız Genel Sağlık-İş’in iş bırakma kararı doğrultusunda, ulusal ve uluslararası bağlamda düzenlenmiş bulunan “çalışma özgürlüğü, sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü” kapsamında, 27.08.2021 tarihinde “iş bırakma eylemlerine katılım göstermiştir.”

Üyemizin sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü kapsamında iş bırakma eylemine katılması nedeniyle, son dönemde çok fazla örneğini gördüğümüz üzere, üyemiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, üyemize 12 ihtar puanı ve 1 günlük maaş kesintisi cezası verilmiştir. Sendikamıza hukuki destek için başvuran üyemize, “derhal” hukuki destek verilmiş ve Sendikamız tarafından İzmir 6. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştır. Yargılamanın tüm aşamalarında, iş bırakma eylemlerinin, Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler ile koruma altına alınan “Sendikal Faaliyette Bulunma Özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, aile hekimliği mevzuatında “ücret kesintisi” adı altında bir yaptırım bulunmadığı belirtilmiştir.

Yargılama sonucunda, İzmir 6. İdare Mahkemesi tarafından; “…Uyuşmazlık konusu olayda; 16-27 Ağustos 2021 tarihlerinde sendikalar tarafından iş bırakma eylemi yapılması kararı alındığı, davacının da sendikaların bu çağrısına uyarak söz konusu tarihte (27.08.2021) işinin başında bulunmadığı, bu sebeple de 1 günlük ücret kesinti yapılması ve 12 ihtar puanı cezasıyla tecziye edildiği görülmektedir.

Bu durumda; davacının, sendikaların yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, Aile Hekimliği Yönetmeliğindeki değişiklikler nedeniyle düzenlenen iş bırakma eylemine katılmasından dolayı görevinin başında bulunmadığı, davacının, üyesi olduğu sendikanın aldığı bir karar sonucunda gerçekleşen göreve gelmeme eyleminin, özürsüz olarak göreve gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerektiği anlaşılmış olup, davacının 1 günlük ücret kesinti yapılması ve 12 ihtar puanı cezasıyla tecziye edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle davanın kabulüne ve dava konusu ihtar puanının iptaline karar verilmiştir. Bu karara göre de, tarafımızın her zaman bilincinde olduğu, fakat idarelerin anlamamakta ısrar ettiği “iş bırakma eylemlerinin, sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü” kapsamında bulunduğu “bir kez daha” tescillenmiştir.

Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “İş bırakma eylemlerimizin, keyfi ve sebepsiz yere yapılmadığını, mağduriyetlerin giderilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulmasının önemli bir durum olduğunu daima belirtmekteyiz. Bu nedenle icra edilen iş bırakma eylemlerine çok fazla sayıda üyemiz katılmış olup, haklı emek mücadelelerini, iş bırakma eylemleri ile de vermiş durumdadırlar. Buna rağmen, idarelerin, hukuku ayaklar altına alma maksadıyla başlatmış olduğu disiplin soruşturmalarının neticelerinde, üyelerimizin de içerisinde olduğu sağlık çalışanlarına disiplin cezaları / ihtar puanları verilmiş durumdadır.

Genel Sağlık-İş, üyelerine verdiği sözü tutarak, “tüm şehirlerde”, hukuka aykırı ihtar puanlarını birer birer iptal ettirmektedir. Bu konuda Sendikamızca, daha önce de iptal kararları alınmış olup, ilerleyen süreçte de haklı hukuk mücadelemizi sürdürürken verilen tüm hukuka aykırı idari işlemleri iptal ettirmeye devam edeceğiz.

Sağlık emekçileri, “emeklerinin karşılığını alamazken, bu nedenle, iş bırakma eylemleri yapılıp, emeklerinin karşılığını alabilmek adına mücadele verirken, hukuka aykırılıkları dile getirirken”, diğer yandan da haksız idari işlemlere / disiplin cezalarına maruz bırakılmaktadırlar. Fakat gerek haksız idari işlemlere gerekse de hukuka aykırı disiplin cezalarına maruz kalan üyelerimiz, yalnız değildir. Bunun örneği, geçmişte çok fazla kez görülmüş olup, Genel Sağlık-İş, daima üyelerinin yanındadır. Genel Sağlık-İş, hukuk mücadelesini her zaman verecektir. Genel Sağlık-İş, üyelerinin, idarenin hukuka aykırı idari işlemleri altında ezilmesine asla izin vermeyecektir.” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat