Sendika

Anadolu Sağlık Sen: “Sendika Üyesine Yapılan Bir Haksızlık Daha Yargıdan Döndü”

Anadolu Sağlık Sen tarafından yapılan açıklamada Anadolu Sağlık Sen İstanbul Şubesi üyelerinden, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diş protez teknisyeni olarak görev yapan Anadolu Sağlık Sen üyesi hakkında yürütülen soruşturma neticesinde 3 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi tarafından kesin olarak kaldırıldığı bildirilen açıklama yayımlandı.

Anadolu Sağlık Sen Tarafından Yapılan Açıklamalarda Şu İfadelere Yer Verildi:

“Dava, İstanbul’da görüldü. 2023/1154 Essas Nolu, 2023/1988 Karar Numarası ile kesinleşen davada sendika üyesi haklı bulundu.

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diş protez teknisyeni olarak görev yapan Anadolu Sağlık Sen üyesinin mağduriyetinin önlenmesi ve kendisine yapılan haksızlığın ortadan kaldırılması için sendika Hukuk Müşavirliğince açılan davada; hakkında yürütülen disiplin soruşturması neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-c maddesi gereğince “3 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile tecziyesine ilişkin İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulu’nun 10.11.2021 tarih ve 2021/293 sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; davanın reddine yönelik İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 31/01/2023 tarih ve E:2022/250, K:2023/111 sayılı kararının;  27.02.2023 havale tarihli istinaf kanun yolu dilekçesi ile ileri sürülen maddi ve hukuki sebepler muvacehesinde kaldırılması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İdare, mahkeme kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığını ve kararın usul ve hukuka uygun olduğunu ileri sürülerek istinaf isteminin reddinin gerektiğini savunmuştur.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacı hakkında, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin nöroloji servisi toplantı odasında bulunan bilgisayar kasası, monitör, klavye ve farenin ilgili birimin bilgisi dışında izin alınmadan Göz Protez Laboratuvarına götürdüğü iddiası üzerine başlatılan disiplin soruşturması neticesinde düzenlenen soruşturma raporu ile davacının 657 sayılı Yasanın 125/E-g maddesi uyarınca “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası ile tecziyesi yönünde teklif getirildiği, söz konusu teklif gereğince dosyayı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 07.10.2021 tarih ve 2021/VIII-1 sayılı kararı ile “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezası ile cezalandırılmasının reddine karar verilerek dosyanın İstanbul Valiliği’ne gönderildiği, İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde alınan 10.11.2021 tarih ve 2021/293 no’lu karar ile davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-c maddesi gereğince “3 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile tecziyesine yönelik karar alınması üzerine; söz konusu kararın iptali için açılmıştır.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi yaptığı incelemede; “her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde atılı davacı eylemi ortaya konulamadığından, davacı eyleminin atılı disiplin suçuna vücut vermediği, bir başka ifadeyle davacının eylemi ile yasal fiilin tipik olarak örtüşmediği sonuç ve kanaatine varılmakla, davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/D-c maddesi uyarınca “3 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası ile tecziyesine ilişkin İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulu tarafından tesis edilen 10.11.2021 tarih ve 2021/293 karar sayılı işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen ilk derece mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45/6. ve 46. maddeleri uyarınca temyizi kabil olmamak üzere kesin olarak, 20/06/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” şeklindeki kararıyla kamu görevlisinin uğradığı haksızlığı kaldırarak emsal bir karar verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
İstanbul Avukat